Обучение “Приложение на ИКТ и уеб инструменти в класната стая”

На 17 април 2021 по покана на РУО Русе проведохме онлайн обучение “Приложение на ИКТ и уеб инструменти в класната стая” за 50 учители от област Русе. Програмата е включена в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН.

В рамките на обучението д-р Владимира Тенева представи на участниците възможностите на платформите Google classroom и Edmodo и как да “оживят” страниците с Teacher made и Live worksheets. Участниците споделиха и своя опит в използването на тези и други инструменти при обучение в електронна среда с цел разнообразяване на учебния процес и повишаване на мотивацията.  За да завършат успешно програмата участниците имат за задача да изпълнят практическа задача, свързана със създаване на дидактически ресурс или учебен материал с помощта на уеб инструмент от предложените по време на обучението.

Д-р Владимира Тенева е заместник-директор, учебна дейност в ОУ „Д-р Иван Селимински“ – гр. Сливен и учител по информационни технологии в прогимназиален етап на основното образование. В периода 2018-2020 година д-р Тенева е асистент и преподавател в Катедра „Педагогика и мениджмънт“ към Технически университет – София, „Факултет и Колеж“ – Сливен. От 2004 до 2018 година, Владимира Тенева е старши учител по английски език като първи чужд език в начален етап на образование в Средно училище „Константин Константинов“ гр. Сливен. Д-р Владимира Тенева се интересува от съвременни технологии в образованието и учене през целия живот, което е причина да участва в различни образователни програми и обучения в чужбина, изследващи чуждестранни образователни системи и практики.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *