Покана за обучение “Мултимедийни презентации за създаване, представяне и оценяване на учебно съдържание”

Фондация “Корпус за образование и развитие – КОРПлюС” ще проведе обучение за учители по английски език на тема Мултимедийни презентации за създаване, представяне и оценяване на учебно съдържание, което ще се проведе онлайн на 19 юни, 2021 в платформата ZOOM с фасилитатор Росица Минева.

Можете да се регистрирате за участие в обучението в срок до 11 юни, 2021 на: https://forms.gle/x97PLj4dRG8vUvv77

Програмата е насочена към учители по английски език във всички етапи на обучение. По време на обучението участниците ще се запознаят с актуални уеб и мобилни приложения за създаване на мултимедийни презентации и как да ги интегрират в класната стая. Програмата ще акцентира върху разучаване и използване на образователните платформи Seesaw, Genial.ly, Baamboozle и някои видео редактори за стимулиране развитието на качества като креативност, активно мислене, комуникация и сътрудничество. След обучението учителите ще имат възможност сами да изработят мултимедийни презентации по желан от тях учебен сценарий, както и да използват ресурсите, създадени от всички участници за общо ползване. Фасилитатор на обучението ще бъде Росица Минева – старши учител по английски език и технологии в 5 ОУ „Митьо Станев”, гр. Стара Загора. Росица участва активно в проекти, свързани с ИКТ в образованието, и има богат опит като участник в международни образователни програми.

Обучението ще се проведе в платформата ZOOM  (8 часа) и се очаква участниците да изпълнят практическа задача, свързана със създаване на интерактивен дидактически ресурс или учебен материал с помощта на един от представените уеб инструменти (8 часа самостоятелна работа).

Таксата за участие в програмата е 60 лв. В таксата са включени материалите за обучението и индивидуални сертификати за участие.
Обучението е включено в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН, одобрена със заповед РД09-308/ 16.01.2019. За преминаване на програмата се присъжда 1 квалификационен кредит.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *