Фондация КОРПлюС проведе онлайн обучение на тема “Творчески подходи за преподаване на английски и управление на класната стая”

На 23 януари 2021 проведохме първото онлайн обучение “Творчески подходи за преподаване на английски език и управление на класната стая” за учители от област Кюстендил. Програмата е включена в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН.

В рамките на обучението участниците разискваха успешни подходи за насърчаване на творческо и критично мислене у учениците успоредно с изучаването на чужд език. Обучителите Сияна и София демонстрираха различни дейности, които биха могли да се приложат и при присъствено обучение и при обучение в електронна среда с цел разнообразяване на учебния процес и повишаване на мотивацията.  За да завършат успешно програмата участниците имат за задача да приложат наученето при планирането и представянето на истински урок и споделят саморефлексия върху постигнатото.

Сияна Харизанова е главен асистент в Нов български университет, щатен преподавател по английски език и методика на преподаването на английски език, преподавател-методик с повече от двайсетгодишен опит, автор на методически разработки и материали за преподаване на английски език в средното училище, редовен участник с доклади и презентации на професионални конференции в България и чужбина. София Клайнсасър е носител на езика и учител, запознат с особеностите както на американската, така и на българската образователна система. Тя е обучител с дългогодишен опит в представянето на добри практики и приложими решения за часовете по английски език.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *