Фондация КОРПлюС проведе обучение на тема “Творчески подходи за преподаване на английски и управление на класната стая”

Първото ни обучение за 2020г. се проведе на 1-ви и 2-ри февруари в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади, София. Програмата е включена в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН. В него се включиха 20 учители от цялата страна, които преподават на ученици от 2-ри до 12-ти клас.

В рамките на обучението участниците разискваха успешни подходи за насърчаване на творческо и критично мислене у учениците успоредно с изучаването на чужд език. Обучителите Сияна и София демонстрираха различни дейности, които биха могли да се приложат във всяка класна стая с цел разнообразяване на учебния процес и повишаване на мотивацията. Някои от основните предизвикателства при преподаването на английски са различията в нивото на владеене на езика и стилове на учене сред подрастващите. Ползвайки се от богатия си педагогически опит, Сияна и София предложиха ефективни стратегии за преодоляването им и изграждане на позитивна учебна среда. За да завършат успешно програмата участниците имаха за задача да приложат наученето при планирането и представянето на истински урок и споделят саморефлексия върху постигнатото.

Сияна Харизанова е главен асистент в Нов български университет, щатен преподавател по английски език и методика на преподаването на английски език, преподавател-методик с повече от двайсетгодишен опит, автор на методически разработки и материали за преподаване на английски език в средното училище, редовен участник с доклади и презентации на професионални конференции в България и чужбина.София Клайнсасър е носител на езика и учител, запознат с особеностите както на американската, така и на българската образователна система. Тя е обучител с дългогодишен опит в представянето на добри практики и приложими решения за часовете по английски език.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *