Training7

Приложение на ИКТ и използване на уеб инструменти в класната стая

Настоящата програма е насочена към учители от предучилищна, начална, прогимназиална и гимназиална степен на образование, преподаватели в областта на образованието за възрастни, професионално образование, ръководители на методически обединения и всички, които се интересуват в приложението на уеб инструменти в класната стая. Тази методика ще даде възможност да се използва ИКТ в клас и да се създадат ИКТ ресурси за преподаване и учене. Учителите също ще имат сесии, за да анализират начина, по който Информационни и комуникационни технологии могат да предефинират понятието „критична грамотност в клас“ и нейните последици за обучение на учениците.

 

Фасилитатор

Владимира Тенева – старши учител по английски език и информационни технолгии, председател на МО „Чужди езици“ в СУ „Константин Константинов“ гр. Сливен; участник в обучение по програма „Обещаващи лидери в образованието” в Ню Йорк, САЩ; специализация „Образователни технологии в обучението по английски език в началното училище“, ДИУУ към СУ „Св. Климент Охридски“, старши инструктор по базисни компютърни умения, хоноруван преподавател по английски език в ИПФ - Сливен към ТУ - София. Носител на наградите „Неофит Рилски“ и „Софроний Врачански“ за високи постижения в сферата на образованието.

 

Методи на обучение

Обучаемите ще участват в практически семинар, интерактивни сесии, съвместна работа в екип. Участниците ще имат възможност да изпробват на място практически идеи и да анализират възможностите за тяхната адаптация.

Форма и продължителност на обучението

16 академични часа, присъствена  

Брой квалификационни кредити

1

 

Дати на провеждане

18 - 20 януари, 2019

Място на провеждане

Център за подготовка на ученици за олимпиади, гр. София

Такса участие

80 лв.

 

Краен срок за регистрация

4 януари, 2019

За регистрация

https://goo.gl/forms/ejcm9kRDhRLNmaLM2