Training6

Обичат ли да говорят тийнейджърите? За предизвикателствата и възможностите при развиване на уменията за говорене в часовете по английски език

В този обучителен семинар ще направим кратък преглед на методическите постановки по темата, ще се спрем на принципите за развиване на говорни умения и факторите, които им влияят положително и отрицателно. Ще прекараме паралел с реалностите в училище, за да стигнем до по-дълбоко разбиране на въпроса, както и за да набележим възможни решения за специфични проблеми и предизвикателства. Участниците ще имат възможност да споделят своя опит и да почерпят такъв от колегите си, както и да изпробват и оценят приложимостта на готови идеи за развиване на говорните умения на учениците в часа по английски език. Съотношението между лекционния, дискусионния и практическия метод на обучение е 1 : 1 : 1. Обучението е предназначено за учители по английски език в прогимназиален етап  (5 – 8 клас) и се провежда на английски език.

Фасилитатор

Сияна Харизанова – главен асистент в Нов български университет, щатен преподавател по английски език и методика на преподаването на английски език, преподавател-методик с повече от двайсетгодишен опит, автор на методически разработки и материали за преподаване на английски език в средното училище, редовен участник с доклади и презентации на професионални конференции в България и чужбина. Професионалните ѝ интереси са в областта на ранното чуждоезиково обучение, развиването на умения за критично мислене и автономно учене, както и професионалното развитие на учителите.

Гост-фасилитатор

София Клайнсасър – Като носител на езика София е запозната с особеностите както на американската, така и на българската образователна система. Тя е обучител с петгодишен опит в представянето на добри практики и приложими решения за часовете по английски език.

Методи на обучение

Лекционно представяне; обсъждане; изпробване на място на практически идеи и анализ на възможностите за тяхната адаптация, уъркшоп елементи – разработване на комуникативни дейности с различно методическо предназначение.

Форма и продължителност на обучението

16 академични часа, присъствена

Брой квалификационни кредити

1

Такса участие

80 лв.

Дати на провеждане

По заявка (за минимум 15 участници)

Място на провеждане

По заявка