Training4

Творчески подходи за преподаване на английски език и управление на класната стая

Този обучителен семинар е подходящ за учители, търсещи начини да разнообразят и освежат своето преподаване посредством интересни материали, дейности и задачи, и да насърчат учениците да развият творческия си потенциал и критично мислене успоредно с усвояването на чуждия език. Когато учениците в един клас имат различни нива на езикова компетентност и/или различна степен на развитие на своята социална или емоционална интелигентност, само гъвкавият, творчески настроен и подготвен учител може да намери адекватни решения за тези предизвикателства. Как се управлява класната стая при такива обстоятелства и как се създава необходимата позитивна и продуктивна среда ще бъдат някои от въпросите в програмата на семинара. Обучението е предназначено за учители по английски език в прогимназиален и ниските степени на гимназиален етап  (5 – 10 клас) и се провежда на английски език.

 

Фасилитатор

Сияна Харизанова – главен асистент в Нов български университет, щатен преподавател по английски език и методика на преподаването на английски език, преподавател-методик с повече от двайсетгодишен опит, автор на методически разработки и материали за преподаване на английски език в средното училище, редовен участник с доклади и презентации на професионални конференции в България и чужбина. Професионалните ѝ интереси са в областта на ранното чуждоезиково обучение, развиването на умения за критично мислене и автономно учене, както и професионалното развитие на учителите.

Гост-фасилитатор

София Клайнсасър - Като носител на езика София е запозната с особеностите както на американската, така и на българската образователна система. Тя е обучител с петгодишен опит в представянето на добри практики и приложими решения за часовете по английски език.

 

Методи на обучение

Методите на обучение са от смесен характер – лекционно представяне, обсъждане – пленарно и в малки групи, изпробване на място на някои от предложените практически идеи и анализ на възможностите за тяхната адаптация за конкретен училищен контекст, уъркшоп елементи - разработване на дейности с различно методическо предназначение.

Форма и продължителност на обучението

16 академични часа, присъствена  

Брой квалификационни кредити

1

 

Дати на провеждане

26 - 28 октомври, 2018

Място на провеждане

Център за подготовка на ученици за олимпиади, гр. София

Такса участие

80 лв.

 

Краен срок за регистрация

12 октомври, 2018

За регистрация

https://goo.gl/forms/ejcm9kRDhRLNmaLM2