Training3

Играта в часовете по английски език за учители в начален етап

Участниците ще имат възможност да се запознаят и изпробват различни начини за внасяне на игрови елемент при добре познати дейности за усвояване на граматика и лексика или за развиване на четирите езикови умения. Освен готови за прилагане идеи, участниците ще получат възможност да разработят свои игрови дейности за специфичните си нужди. Практическите предложения ще визират различни условия на преподаване – от обикновена класна стая до кабинети с богата материална база и техническо оборудване. Съотношението между лекционния, дискусионния и практическия метод на обучение е 1 : 1 : 1. Обучението е предназначено за учители по английски език в начален етап  и се провежда на английски език.

Фасилитатор

Сияна Харизанова – главен асистент в Нов български университет, щатен преподавател по английски език и методика на преподаването на английски език, преподавател-методик с повече от двайсетгодишен опит, автор на методически разработки и материали за преподаване на английски език в средното училище, редовен участник с доклади и презентации на професионални конференции в България и чужбина. Професионалните ѝ интереси са в областта на ранното чуждоезиково обучение, развиването на умения за критично мислене и автономно учене, както и професионалното развитие на учителите.

Гост-фасилитатор

София Клайнсасър – Като носител на езика София е запозната с особеностите както на американската, така и на българската образователна система. Тя е обучител с петгодишен опит в представянето на добри практики и приложими решения за часовете по английски език.

Методи на обучение

Методите на обучение са от смесен характер – лекционно представяне, обсъждане – пленарно и в малки групи, изпробване на място на някои от предложените практически идеи и анализ на възможностите за тяхната адаптация, уъркшоп елементи – разработване на игрови дейности с различно методическо предназначение.

Форма и продължителност на обучението

16 академични часа, присъствена  

Брой квалификационни кредити

1

Такса участие

80 лв.

Дати на провеждане

По заявка (за минимум 15 участници)

Място на провеждане

По заявка