Training1

Идеи за повишаване на мотивацията на учениците в час по английски език

В този обучителен семинар ще бъдат разгледани причините за загуба на мотивация и възможните действия  от страна на учителите с цел преодоляване на проблема. Ще бъдат обсъдени преподавателски стратегии и практики за повишаване интереса и активното участие на учениците, които ще включват установяване на позитивна и добронамерена среда за работа, разкриване на потенциала на учениците чрез поставяне на интересни, смислени, понякога и провокативни задания, интегриране на учениците в създаването и оценяването на изпълнението на задачите, варианти на екипна и проектна работа, както и много други.  Съотношението между лекционния, дискусионния и практическия метод на обучение е 1 : 1 : 1. Обучението е предназначено за учители по английски език в прогимназиален етап  (5 – 8 клас) и първи гимназиален етап (9 – 10 клас) и се провежда на английски език.

 

Фасилитатор

Сияна Харизанова – главен асистент в Нов български университет, щатен преподавател по английски език и методика на преподаването на английски език, преподавател-методик с повече от двайсетгодишен опит, автор на методически разработки и материали за преподаване на английски език в средното училище, редовен участник с доклади и презентации на професионални конференции в България и чужбина. Професионалните ѝ интереси са в областта на ранното чуждоезиково обучение, развиването на умения за критично мислене и автономно учене, както и професионалното развитие на учителите.

Гост-фасилитатор

София Клайнсасър - Като носител на езика София е запозната с особеностите както на американската, така и на българската образователна система. Тя е обучител с петгодишен опит в представянето на добри практики и приложими решения за часовете по английски език.

 

Методи на обучение

Лекционно представяне; обсъждане – пленарно и в малки групи; изпробване на място на някои от предложените практически идеи и анализ на възможностите за адаптация;  уъркшоп елементи - разработване на задачи и дейности за повишаване мотивацията на учениците.

Форма и продължителност на обучението

16 академични часа, присъствена  

Брой квалификационни кредити

1

Дати на провеждане

27– 29 октомври, 2017

Място на провеждане

Център за подготовка на ученици за олимпиади, гр. София (за участници, които имат нужда от настаняване, можем да резервираме стаи на преференциални цени от 20 лв. на вечер в хотелския комплекс към Центъра)

Такса участие

80 лв.

 

Краен срок за регистрация

16 октомври

За регистрация

https://goo.gl/forms/qFNwiuI0T9NLGqXn2