Training1

Идеи за повишаване на мотивацията на учениците в час по английски език

В този обучителен семинар ще бъдат разгледани причините за загуба на мотивация и възможните действия  от страна на учителите с цел преодоляване на проблема. Ще бъдат обсъдени преподавателски стратегии и практики за повишаване интереса и активното участие на учениците, които ще включват установяване на позитивна и добронамерена среда за работа, разкриване на потенциала на учениците чрез поставяне на интересни, смислени, понякога и провокативни задания, интегриране на учениците в създаването и оценяването на изпълнението на задачите, варианти на екипна и проектна работа, както и много други.  Съотношението между лекционния, дискусионния и практическия метод на обучение е 1 : 1 : 1. Обучението е предназначено за учители по английски език в прогимназиален етап  (5 – 8 клас) и първи гимназиален етап (9 – 10 клас) и се провежда на английски език.

Фасилитатор

Сияна Харизанова – главен асистент в Нов български университет, щатен преподавател по английски език и методика на преподаването на английски език, преподавател-методик с повече от двайсетгодишен опит, автор на методически разработки и материали за преподаване на английски език в средното училище, редовен участник с доклади и презентации на професионални конференции в България и чужбина. Професионалните ѝ интереси са в областта на ранното чуждоезиково обучение, развиването на умения за критично мислене и автономно учене, както и професионалното развитие на учителите.

Гост-фасилитатор

София Клайнсасър – Като носител на езика София е запозната с особеностите както на американската, така и на българската образователна система. Тя е обучител с петгодишен опит в представянето на добри практики и приложими решения за часовете по английски език.

Методи на обучение

Лекционно представяне; обсъждане – пленарно и в малки групи; изпробване на място на някои от предложените практически идеи и анализ на възможностите за адаптация;  уъркшоп елементи – разработване на задачи и дейности за повишаване мотивацията на учениците.

Форма и продължителност на обучението

16 академични часа, присъствена  

Брой квалификационни кредити

1

Такса участие

80 лв.

Дати на провеждане

По заявка (за минимум 15 участници)

Място на провеждане

По заявка